Te para Instrumento Centro Corto BPE

Extremos AWF x AWF x Clamp

(ASME BPE 2009)

OT7SIWWMB